<video id="dtbh5"><var id="dtbh5"></var></video>
  <big id="dtbh5"><mark id="dtbh5"></mark></big>

  <ol id="dtbh5"></ol><var id="dtbh5"><menuitem id="dtbh5"></menuitem></var>
  <sub id="dtbh5"></sub>
  <listing id="dtbh5"><big id="dtbh5"><delect id="dtbh5"></delect></big></listing>

  <ruby id="dtbh5"></ruby>
  <noframes id="dtbh5">

   <progress id="dtbh5"><cite id="dtbh5"><ruby id="dtbh5"></ruby></cite></progress>
   <b id="dtbh5"></b>
   <ruby id="dtbh5"></ruby>
    <noframes id="dtbh5"><progress id="dtbh5"><video id="dtbh5"></video></progress>
    本站開發的軟件簡介及下載地址
    您現在的位置:首頁 >> 玄學易理 >> 擇日知識 >> 內容

    斗首廿四山日課參考資料

    時間:2012/1/13 14:52:13 點擊:

    1、壬山丙向
    系土元辰,宜用寅申巳亥辰戍卯酉年,元雅相孚大利之年,忌子午丑未年,元雅不孚不吉,八煞忌戊辰土。
    甲子日時主催官丁,生子富貴。
    己巳日時主催官發秀。戊元祿貴沖弼
    辛未日時主財丁大旺上吉。
    乙亥日時主催丁生子,壬祿到亥上吉。
    丙子日時主催丁,富比石崇,財丁兩旺
    庚辰日時魁星日主催官貴登科甲。
    辛巳日時主進橫財,元辰合祿沖分金沖弼
    癸巳日時主建祠,合祿登科并造官衙、橋亭,上吉。
    甲午日時主百日內進財,周年生子,沖胎煞。
    乙未日時主催丁生子,入泮出貴。
    己亥日時主建祠催貴,壬祿到亥上吉。
    庚子日時主催丁生子,上吉。
    辛丑日時催丁生子。小可進丁。
    甲辰日時魁星日主催官發貴登科甲。
    乙巳日時主催丁生貴子,元辰得祿沖弼。
    辛亥日時壬山值祿,主催貴進橫財,富且貴
    甲寅日時元辰長生,主發祿大旺財丁。
    丙辰日時主催富,大進貴人橫財,富勝昌崇。
    以上之日系壬山十八課。
    2、子山午向
    系土元辰,宜寅申巳亥卯酉辰戍年,元雅相孚大利之年,忌子午丑未年,元雅不孚不吉,八煞忌戊辰土。
    甲子日時主長久富貴,催丁生子,人財大旺。
    己巳日時主催貴,元辰祿在巳主科甲卻煞。
    己亥日時主財丁大旺,上吉。
    庚辰日時魁星日主建祠、橋亭,書房出貴。
    癸巳日時四柱合貴人祿馬主科甲,日流大吉。
    庚子日時主周年生貴子,上吉。
    甲辰日時魁星日主富貴不替,催貴登科甲,上吉。
    乙巳日時主財丁兩旺,上吉。又催入泮卻煞。
    戊申日時合祿馬貴人,催貴科甲,沖散元辰嘗雅。
    以上系子山九課。
    3、癸山丁向
    系火元辰,宜寅申巳亥卯酉丑未年,元雅相孚大利,忌子午辰戍年,元雅不孚不吉,八煞忌戊辰土。
    甲子日時主催丁生貴子,上吉。
    乙丑日時主百日內進橫財,陽卻。
    己巳日時主十二年生貴子,人財大旺。
    丙子日時主建祠,催貴入泮科甲,造葬主兇。
    庚辰日時魁星日主催貴,入泮科甲,又進橫財。
    丁亥日時元辰合貴,造官衙高墜,是葬主兇,日流大吉。
    己丑日時主財丁兩旺發福,上吉。
    癸巳日時主添丁進財,元辰合祿催貴入泮。
    丙申日時主建祠入泮科甲,造葬兇。
    甲辰日時魁星日主催貴,旺財丁卻煞。
    癸丑日時主大旺財丁陽卻。
    以上系癸山十一課。
    4、丑山未向
    系火元辰,宜用子午卯酉辰戍寅申年,元雅相孚大利,忌巳亥丑未年,元雅不孚不利,八煞忌丙寅火。
    甲子日時主催丁生貴子,地燥火
    乙丑日時主百日內進橫財、添丁。
    戊辰日時主周年生貴子、進橫財。
    己巳日時主半年生子,人丁大旺。
    戊寅日時主周年生貴子、進橫財。
    辛巳日時元辰合祿主建祠、催貴。
    乙丑日時主大旺財丁,發福上吉。
    癸巳日時主周年生貴子,進橫財,元辰合祿催貴入泮。
    丙寅日時主建祠催貴入泮科甲造葬吉兇。
    甲辰日時時魁星日主催貴旺財丁卻煞。
    己酉日時主催丁生子元辰合貴天燥大。
    辛亥日時元辰合貴安神,主催富貴
    癸丑日時主大旺人丁上吉。
    以上丑山十三課。
    5、艮山坤向
    系木元辰,宜用寅申辰戍丑未年,元雅相孚大利之年。忌子午卯酉巳亥年,元雅不孚不吉。八煞忌丙寅火。
    甲子日時主進橫財大發,正陰府地燥火。
    丁卯日時主添丁,十二年出貴,廿四年科甲天燥。
    丁丑日時主人財大旺,十三年出貴,廿四年登科。
    庚辰日時主建祠催貴,入泮科甲,造葬主兇。
    戊寅日時主三元正旺,周年生子,人財大旺,日流太歲。
    丁亥日時主人財大旺,十三年出貴科甲。
    庚寅日時元辰合祿主建祠催貴入泮科甲。
    己亥日時主財旺,進不義之財,三年大發陽府。
    辛丑日時元辰合祿主催貴謁選上任。
    壬寅日時主人財大旺,十三年出貴,廿四年登科甲。
    庚戍日時魁星日主建祠、催貴、登科甲。
    癸丑日時主催丁生貴子,上吉,旬空。
    庚申日時主建祠入泮為上,造葬主兇。
    壬戍日時元辰養位,春冬吉,夏秋兇。
    癸亥日時主生貴子,人財大旺,上吉。
    以上系艮山十五課
    6、寅山申向
    系木元辰,宜戍丑未寅申年,元雅相孚大利。忌子午卯酉巳亥年,元雅不孚不吉。八煞忌丙寅火。
    甲子日時主進不義橫財,三年后大發財源。
    乙丑日時元辰合貴安神主催貴,約殺地燥火。
    丙寅日時元辰不合祿建書房入泮八山黃泉煞。
    丁卯日時主大旺財丁,三年出貴,科甲揚府沖胎。
    辛未日時元辰合貴主建祠、書房,催貴入泮科甲。
    甲戍日時魁星日主建祠入泮出貴。
    乙亥日時主建祠、書房,入泮,催貴登科,三年及第。
    丁丑日時主生子,二紀出貴,主人財大旺,旁陰陽府單地燥。
    戊寅日時主催丁生子,人財大旺,三元正旺。
    庚辰日時魁星日主建祠,催貴,入泮科甲。
    丁亥日時主人財大旺,十三年出貴,入泮科甲。
    乙未日時元辰合貴外絡功名,建書房催貴入泮。
    己亥日時主文武生旺,廣進橫佬,三年后大發財源。
    辛丑日時元辰合祿主貴,建書房,入泮卻煞。
    壬寅日時主人財大旺,十三年出貴。
    甲辰日時主催財發千金,丁旺催貴,登科甲。
    丁未日時主人財大旺,十三年出貴,元辰入墓陰府。
    庚戍日時魁星日主建祠催貴,入泮科甲。
    癸丑日時元辰合貴主催丁生子,旬空卻煞。
    甲寅日時祿馬到山向,主催貴快捷,富比陶朱,升至一品。
    戊午日時主生子、出貴、上吉。
    癸亥日時主生子,人財大旺,上吉。
    以上系寅山廿二課。
    7、甲山庚向
    系水元辰,宜用子午卯酉巳亥年,元雅相孚大利。忌用辰戍丑未寅申年,元雅不孚不吉,八煞忌庚申金。
    甲子日時主人投河、自縊、十惡傷死,橫大退財,沖胎。
    戊辰日時主為日進財,三五年生意外橫財。
    壬辰日時主生子,廿四年人財大旺,申子亥卯年見。
    丙申日時主三年生貴子進財,沖分金。
    戊戍日時主為日進財,三五年起家,買賣有貴人橫財。
    甲辰日時主建祠催貴,入泮科甲,造葬兇。
    丙午日時主財丁兩旺,上吉。
    戊申日時主進橫財,財丁興旺,沖弼。
    辛亥日時主三年內生貴子,廿四年大旺,元辰合祿。
    壬子日時催丁生子,廿四年大旺,水旬年大發。
    戊午日時主百日進財,三五年生意外橫財,白手起家。
    壬戍日時主財丁兩旺,上吉。
    癸亥日時主催財丁大發,上吉。
    以上甲山十三課。
    8、卯山酉向
    系水原辰,宜用子午卯酉巳亥年,元雅相孚大吉。忌用辰戍丑未寅申年,元雅不孚不吉,八煞忌庚申金。
    甲子日時主人命投河、自縊、橫禍、墜胎、損丁。
    戊辰日時主百日內進財,三五年起家。
    辛未日時元辰養位主大發財丁,上吉。
    壬申日時主生子,廿四年人財大旺。房為上。
    甲戍日時魁星日主建祠催貴,造葬主兇。
    丙子日時主催貴,三年進財,廿四年人丁大旺。
    壬午日時主催丁生子,廿四年人丁大旺。
    丙戍日時主三年生子,廿四年人丁大旺。
    丁亥日時主財丁興旺,元辰帶祿。
    壬辰日時主生子,人丁大旺,廿四年上吉。
    丙申日時主催貴,三年內生子,發財。廿四年人丁大旺。
    戊戍日時主百日內進財,三五年生意橫佬,白手起家,陰府。
    甲辰日時主建祠,催貴入泮科甲。
    丙午日時主人丁大旺,旬空十日。
    辛亥日時三年內生子,廿四年大旺人丁。
    壬子日時主催丁生子,廿四年人財大旺,旬空。
    戊午日時主為日進財,三五年白手起家,江湖生意得財。
    壬戍日時主催財丁大旺上吉。
    以上卯山十八課。
    9、乙山辛向
    系金元辰,宜用辰戍丑未卯酉巳亥年,元雅相孚大利。忌寅申年,元雅不孚不吉。八煞忌庚申金。
    甲子日時主小口少女折損,不吉。
    壬申日時主長久發福,三五年大發,白手成家,婦女持家。
    甲戍日時主建祠催貴,入泮科甲,沖輔。
    庚辰日時主建祠催貴,入泮科甲,陽卻日流。
    壬辰日時主三五年大發,白手成家,發福長久,婦女持家。
    乙未日時主財丁兩旺,大發財源,上吉。
    癸巳日時主建祠庵廟神壇,上吉。
    甲午日時主造橋亭催官貴,上吉。
    丁未日時主催財入庫穩厚,富比石崇,上吉。
    乙卯日時主山家祿位催貴快捷,發福長久,子孫千百年。
    以上系乙山十課。
    10、辰山戍向
    系金元辰,宜用辰戍丑未子午巳亥年,元雅相孚大利。忌用寅申卯酉年,元雅不孚不吉,八煞忌辛酉金。
    甲子日時主禍及小口小女,不吉。
    壬申日時主財丁兩旺,三四年發,白手成家,發福久遠,婦女持家。
    庚辰日時生元辰養位主催財催貴、旺丁。
    乙酉日時元辰合旺主大旺財丁,歲殺沖胎。
    壬辰日時主催富,三五年大發財源,白手成家,婦女持家。
    甲午日時主建祠連三級,十日內旬空亡。
    乙未日時主催丁生子發財。
    丙申日時主催丁生子,傍陽府不忌。
    丁酉日時元辰旺人丁,財發不大,歲殺大沖胎。
    乙巳日時主催丁生子發財,元辰合祿富有且貴,歲殺。
    庚戍日時魁星日主建祠催貴科甲,沖山。
    癸丑日時主建祠神廟吉,造葬損丁破財。
    庚申日時正元祿位,十全大吉,主富貴旺丁,官升一品。
    以上系辰山十三課。
    11、巽山乾向
    系土元辰,宜用子午寅申辰戍丑未年,元雅相孚大利。忌卯酉巳亥年,元雅不孚不吉。八煞忌辛酉金。
    甲子日時主正陰府不吉。
    丙寅日時富貴盈余比陶朱。
    庚辰日時主建祠催官發秀,入泮科甲,財丁兩旺。
    辛巳主進橫財,人丁不旺。
    癸巳日時合祿馬貴人主催丁科甲。
    甲午日時合祿主百日進橫財,周年生子,正陽府、正元祿位用之不吉。
    乙未日時主少年生子,上吉。
    丙申日時主大發財源,正元貴人沖散元辰生雅。
    庚子日時主周年生子,正元陽貴。
    乙巳日時主添丁進財,上吉。
    丙辰日時主進財生貴子。
    以上巽山十一課。
    12、巳山亥向
    系土元辰,宜用子午寅申辰丑未年,元雅相孚大利。忌巳亥卯酉年,元雅不吉。八煞忌辛酉金。
    甲子日時主正元貴人催富貴快捷,發福即殺。
    丙寅日時主催財、旺丁,上吉。
    己巳日時元辰合祿主富貴長久,日流太歲旬中十日。
    戊辰日時主催官,合貴連登科甲。的殺。
    庚午日時主催丁生子,正元祿位沖胎。
    甲戍日時主百日內進財,周年生子,日流太歲。
    丁丑日時元辰合祿主建祠催貴入泮,正消。
    庚申日時魁星日主建祠催貴入泮,傍陽府的殺。
    辛巳日時主催進橫財不旺,天燥。
    丙戍日時主少年人進財,生貴子,上吉。
    己丑日時主輔元合山催富貴,上吉。
    癸巳日時合祿馬貴人主催貴,天燥火。
    乙丑日時主少年生子,進財。傍府單干不忌。
    壬寅日時主建祠、庵、廟、社壇吉,造葬兇。
    癸丑日時主建書房、橋亭、祠堂皆催貴,上吉。
    甲寅日時主富貴財丁,地燥火。
    丙辰日時主進貴人橫財,的殺。
    己未日時主百日內進財,周年生子。
    以上系巳山十八課。
    13、丙山壬向
    系火元辰,宜用子午巳亥辰戍丑未年,元雅相孚大利。忌卯酉寅申年,元雅不孚不吉。八煞忌己亥水。
    甲子日時主損丁,傍陽府,日流太歲沖嘴。
    乙丑日時主進橫財財、人口、田地,日流太歲。
    戊辰日時主進橫財,周年生子,大發財源,上吉。
    己巳日時主財丁兩旺,元辰合祿傍陰府。
    甲戍日時魁星日主建書房催貴科甲,傍陽府。
    戊寅日時主催進橫財,周年生子,上吉。
    庚辰日時魁星日主催富貴,旺財丁。
    辛巳日時主催貴合祿即殺。
    己丑日時人丁發福,傍陽府單干不忌。
    庚寅日時主進橫財、田地,旺人丁、六畜,上吉。
    癸巳日時主周年生子,進橫財,元辰合祿。
    乙未日時主大旺人丁,上吉。
    丙申日時主建祠,富貴雙全。
    乙巳日時主財丁大旺,元辰合祿,武財生旺。
    庚戍日時主進牛羊小利,元辰入墓。
    癸丑日時大旺人丁,上吉。
    丙辰日時主建書房催貴入泮,造葬主兇。
    丁巳日時主催官發貴,連登科甲。
    以上丙山十八課。
    14、午山子向
    系火元辰,宜用辰戍丑未巳亥年,元雅相孚大利。忌子午寅申卯酉年,元雅不孚不吉。八煞忌己亥水。
    甲子日時不吉,日流太歲沖山,天燥火,災煞。
    乙丑日時主進橫財、田地、添丁,日流太歲。
    戊辰日時主生子進橫財,災煞。
    己巳日時主催丁生子,人財大旺。
    甲戍日時魁星日主建祠、書房,催貴。
    戊寅日時主添丁、進財,上吉。
    庚辰日時主催貴文魁,富勝石崇。災煞。
    辛巳日時主催官發秀,上吉。
    己丑日時主旺丁發福,旬中空亡。
    庚寅日時主進橫財、田產、添口。旬中空亡。
    癸巳日時主生子,進橫財,元辰合祿。
    甲辰日時主建祠、書房,催貴入泮,災煞。
    乙巳日時主人財大旺,上吉。
    庚戍日時主建祠、書房,催貴入泮。元辰入墓,造葬兇。
    癸丑日時主旺人丁,上吉。
    乙卯日時主催丁生子,地燥火。
    丁巳日時主建書房催貴,入泮登科。
    戊午日時主生子、進財。天燥沖胎,日流太歲。
    以上午山十八課。
    15、丁山癸向
    系木元辰,宜用寅申巳亥子午年,元雅相孚大利。忌辰戍丑未卯酉年,元雅不孚不吉。八煞忌己亥水。
    甲子日時主周年進橫財,三五年大發財源。日流太歲山主殺。
    丙寅日時主建書房催貴,入泮科甲。日流太歲,元辰合祿。
    丁卯日時主一紀發財,三五年入財大旺,十三年出貴。
    癸酉日時主催丁生子,天燥火。
    甲戍日時主造店宇催財,造葬消滅。
    丁丑日時主三五年人財大旺,十三年出貴,廿四年科甲。
    庚辰日時主建祠催貴,入泮科甲。造葬主兇,損丁。
    丁亥日時主三五年人財大旺,十三年出貴,三紀科甲。
    癸巳日時主催丁生子,沖散元辰生雅。
    甲午日時主催官發秀,科甲揚名。
    壬寅日時主周年生子,三五年人財大旺。
    癸卯日時主催丁生子,天燥沖輔。
    丁未日時主催富貴,人財大旺,十三年出貴,廿四年科甲。
    庚戍日時主建祠催貴,入泮科甲。傍陽府。
    癸丑日時主催丁生貴子,人財大旺。沖輔。
    戊午日時主催丁生貴子,旺丁。日流太歲。
    壬戍日時主財谷大旺,日流太歲。
    癸亥日時主生子,人財大旺,日流太歲。
    以上丁山十八課。
    16、未山丑向
    系木元辰,宜用申巳亥子午年,元雅相孚大利。忌辰戍丑未卯酉年,元雅不孚不吉。八煞忌乙卯木。
    甲子日時主催富,二三年進橫財,日流太歲又歲煞。
    丙寅日時主建書房,入泮登科甲,日流太歲,元辰合祿。
    丁卯日時主周年生子,人財大旺,十三年入泮,廿四年登科甲。
    甲戍日時主建店造圩、開市,又催富比石崇。
    庚戍日時主建祠、書房、安神吉,歲煞。
    丁亥日時主人財大旺,十三年入泮,廿四年科甲。
    己亥日時主進橫財,三年大發財源,上吉。
    壬寅日時主周年生子,人財大旺,上吉。
    甲辰日時主財丁兩旺,上吉。歲煞。
    丁未日時主人財大旺,十三年出貴,廿四年登科甲。
    庚戍日時主建祠、書房,催貴入泮科甲。
    壬戍日時元辰養位,春冬吉,夏秋不吉。
    以上未山十二課。
    17、坤山艮向
    系水元辰,宜用子午卯酉寅申年,元雅相孚大利。忌辰戍丑未巳年,元雅不孚不吉。八煞忌乙卯。
    甲子日時主破鬼沖胎,十惡傷死、投河、自縊、橫禍、退財。
    丁卯日時主催丁生子,日流太歲。
    戊辰日時主百日內進財,三五年生意貴人橫財,山主榮。
    壬申日時主生子,興旺發福,上吉。
    癸酉日時主小可發財,若系年月日時武財比助,催富救貧。
    甲戍日時主建祠安神,催貴人入泮。造葬橫禍是非。
    丁丑日時用單丁字主催丁生子,壬字切出沖分金、沖輔。
    壬午日時主催丁生子,廿四年人財大旺,房房盡好。
    癸未日時主百日內進財,三五年平白起家,買賣有貴人橫財。
    丁亥日時主催丁生子,大旺財丁。
    戊子日時主百日內進財,三五年發江湖生意、貴人橫財。
    壬辰日時主人財大旺,廿四年富比陶朱,房房俱吉。
    癸巳日時主百日進財,三五年生意江湖橫財。
    戊戍日時主百日進財,三五年生意得橫佬。
    癸卯日時若得年月日時武財生旺輔助,大發財源。
    甲辰日時主建祠、書房,催貴入泮,上吉。
    戊辰日時主人財大旺,進橫財,上吉。
    庚戍日時主建祠、書房,催貴入泮,安神位也吉。
    壬子日時主半年生子,廿四年人財大旺,房房俱好,沖胎。
    癸丑日時主小可發財,若得年月日時武財生旺比助催富。
    戊午日時主百日內進財,三五年生意得橫財。
    以上坤山廿一課。
    18、申山寅向
    系水元辰,宜用子午卯酉寅申年,元雅相孚大利。忌辰戍丑未巳亥年,元雅不孚不吉。八煞忌乙卯木。
    甲子日時主十惡傷死,投河、自縊、服毒,八命橫禍是非。
    壬申日時主催丁生子,人財大旺,上吉。
    癸酉日時小可發財,可以救貧。
    甲戍日時主建祠、安神,催貴入泮,造葬兇。
    丁丑日時主催生子,人丁興旺,旬中空亡。
    壬午日時主進橫財,三五年生意起家,發福的殺。
    戊子日時主百日進財,三五年生意起家,得橫財沖胎。
    壬辰日時主催丁生子,廿四年人財大旺,房房俱好。元辰入墓。
    癸巳日時主催富進財,三五年得江湖生意橫財。
    戊戍主催富,百日內進財,三五年生意得橫財。
    甲辰日時主建祠催貴入泮,造葬主兇。
    乙未日時要三元得法,主催官發秀。
    戊申日時主催官快捷,大進財源。天燥火。
    壬子日時主催丁生子,人財大旺,吉。
    癸未日時小發財,可以救貧,若年月日時合武財生旺,大富。
    戊午日時主催財,三五年生意得橫財,富比石崇。
    壬戍日時主催丁生子,人財大旺,日流太歲的殺。
    癸丑日時主小可發財救貧,日流太歲,的殺。
    以上系申山十八課。
    19、庚山甲向
    系水元辰,宜用子午巳亥辰戍丑未年,元雅相孚大利。忌寅申卯酉年,元雅不孚不吉。八煞忌丁巳火。
    甲子日時主損小口、是非退財。
    辛未日時主催丁生子,人財漸盛。地燥火。
    壬申日時主催富,三五年起家,發財最猛遠,婦人持家。
    庚辰日時主催丁生子,三五年大發,人財大旺。
    乙酉日時主財丁大旺,周年生子,四五年在大發財源,陽卻。
    壬辰日時主催富,三五年起家、大發,大授田業。天燥火。
    丙申日時主催丁富貴,元辰合祿亥生人財大旺,上吉。
    乙巳日時主催財大旺,周年生子,四五年人財大盛。
    丁未日時主催財丁興旺,大發財源。
    庚申日時主人財大旺,富貴長久,祿位高升。
    以上系庚山十課。
    20、酉山卯向
    系金元辰,宜用辰戍丑未子午巳亥年,元雅相孚大利。忌卯酉寅申年,元雅不孚不吉。八煞忌丁巳火。
    甲子日時主建公館、橋亭,吉。造葬損丁。
    辛未日時主催丁生子,人財大旺,災殺。
    壬申日時主催富發財,三五年大發財源,發福最久。天榮。
    癸未日時主建祠催貴,入泮科甲,旬中空亡災殺。
    甲申日時主建祠催貴,入泮科甲。人家有失敗愛。
    乙酉日時主催人財大旺,三五年內大發財源。
    壬辰日時主白手成家,三五年發財,婦人持家,大授絕戶田業。
    癸巳日時主建祠催貴入泮科甲人愛損丁。
    乙未日時主催丁財大旺,三五年內財丁大發,災殺。
    丙申日時主催財丁大旺,天燥火。
    丁酉日時主催財丁大旺,官比名榮。
    甲辰日時主建書房催貴,入泮科甲。
    乙巳日時主人財大旺,周年生子,三五年生意大進橫佬。
    丁未日時主催財丁大旺,財入庫內災殺。
    庚申日時主催丁生子,大旺發財,發福長久,正陽府。
    以上酉山十五課。
    21、辛山乙向
    系土元辰,宜用辰戍丑未子午寅申年,元雅相孚大利。忌卯酉巳亥年,元雅不孚不吉。八煞忌丁巳火。
    甲子日時主催丁生子,百日內進財,人財大旺,傍陽府不忌。
    甲戍日時主財丁大旺,百日內進財,周年生子,傍陽府不忌。
    丙子日時主人財大旺,白手成家。
    庚辰日時主催丁生子,書房催妻沖輔。
    辛巳日時主財漸旺,又定進橫財。
    丙戍日時主少年生子、進財,上吉。
    癸巳日時合祿馬貴人到,主催科甲,天燥火。
    庚子日時主催丁,周年生子,上吉。
    乙巳日時主催丁生子,百日進財。
    戊申日時主建祠,合祿馬貴人登科甲。
    壬子日時主建祠,合祿馬貴人登科甲。
    以上系辛山十一課。
    22、戍山辰向
    系土元辰,宜用辰戍丑未寅申卯酉年,元雅相孚大利。忌子午巳亥年,元雅不孚不吉。八煞忌壬午火。
    甲子日時主百日進橫財,周年生子,旬中空亡。
    己巳日時人財大旺,旬中空亡。
    甲戍日時主百日進財,周年生子。
    丙子日時主進財,周年生子,人財大旺。
    辛巳日時主進橫財,人財大旺。
    丙戍日時主少年進財、生子。
    癸巳日時主建祠,合祿馬貴人催貴科甲。
    甲午日時主催人丁大旺,百日進橫財,周年生子。
    乙未日時主催丁生子,歲殺。
    丙申日時主催富,大發財源,富比陶朱。沖散元辰生旺。
    庚子日時主催丁、生子,日流太歲。
    乙巳日時主百日內進財、生子,日流太歲。
    丙午日時主人丁大旺,添丁進財,日流太歲。
    戊申日時主催貴合祿馬貴人科甲,沖散元雅。
    庚戍日時主少年生子、進財,上吉。
    辛亥日時主催富,財丁昌盛,歲殺。
    己未日時主百日內進財,人財大旺,歲殺。
    庚申日時主催丁生子,沖散元辰生雅。
    以上系戍山十八課。
    23、乾山巽向
    系火元辰,宜用辰戍丑未子午寅申年,元雅相孚大利。忌卯酉巳亥年,元雅不孚不吉。八煞忌壬午火。
    甲子日時主催丁生子,上吉。
    戊辰日時主財丁大旺,生貴子,進橫財,沖弼。
    己巳日時主人財大旺,半年生子,沖輔。
    戊寅日時主人財大旺,生意進橫財。
    戊子日時元辰胎旺主催丁生子,大旺人丁。
    己丑主催財大旺,生子,進橫財。地燥山方殺。
    癸巳日時主財丁大旺,進橫財,生貴子,上吉。
    甲午日時主催丁生子,沖胎。
    癸丑日時主元辰養位財丁兩旺,比燥火。
    甲寅日時主催財丁大旺,人相興盛。
    戊午日時主橫財,大旺人丁,沖胎。
    以上系乾山十一課。
    24、亥山巳向
    系火元辰,宜用辰戍丑未子午寅申年,元雅相孚大利。忌酉卯巳亥年,元雅不孚不吉。八煞忌壬午火。
    甲子日時主催丁生子,十日旬中空亡,天燥火。
    庚辰日時主富比陶朱,滿堂金玉,建祠為上吉。
    辛巳日時主建祠,合祿催貴科甲,造葬沖分金。
    乙酉日時主財丁兩旺,上吉。
    庚寅日時主富如石崇,金玉滿堂光輝,的殺。
    乙未日時主催貴,四柱皆武財生旺上吉。
    壬寅日時主催官發秀科甲,有口舌是非,的殺。
    癸丑日時主元辰養位,只旺人丁,傍陰府。
    甲寅日時主催丁生子,人財大旺。的殺。
    乙丑日時主催進財,卻殺。
    以上系亥山十課。
    廿四山總共一千四百四十課之中,兇多吉少,茲選出三百六十四課,用課合之者仙法。

     
    分享到:
   1. 算命,擇日,風水(www.parabellum-studio.com) © 2024 版權所有 All Rights Reserved.
   2. 站長電話:13559403980;站長QQ:305671986;點擊這里給我發消息站長Email:chwc228@163.com 或 chwc88@qq.com; 閩ICP備05011419號


   3. 百度热搜榜
    <video id="dtbh5"><var id="dtbh5"></var></video>
     <big id="dtbh5"><mark id="dtbh5"></mark></big>

     <ol id="dtbh5"></ol><var id="dtbh5"><menuitem id="dtbh5"></menuitem></var>
     <sub id="dtbh5"></sub>
     <listing id="dtbh5"><big id="dtbh5"><delect id="dtbh5"></delect></big></listing>

     <ruby id="dtbh5"></ruby>
     <noframes id="dtbh5">

      <progress id="dtbh5"><cite id="dtbh5"><ruby id="dtbh5"></ruby></cite></progress>
      <b id="dtbh5"></b>
      <ruby id="dtbh5"></ruby>
       <noframes id="dtbh5"><progress id="dtbh5"><video id="dtbh5"></video></progress>